preloader

Πωλήσεις από e-shop και καθεστώς ΦΠΑ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου (e-shop) και το καθεστώς ΦΠΑ.

Α. Πωλήσεις αγαθών από απόσταση σε άλλο κράτος – μέλος (κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)

1. Γενικά
Πώληση από απόσταση σημαίνει ότι μια επιχείρηση ή ένας επιτηδευματίας που είναι εγκατεστημένος και έχει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ (εφεξής ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε ένα κ-μ της EE (κ-μ αποστολής ή κ-μ αναχώρησης) όπως πχ είναι η Ελλάδα, πωλεί και παραδίδει (αποστέλλει- μεταφέρει) με δική του ευθύνη, αγαθά σε άλλο κ-μ, πχ Λουξεμβούργο, Αγγλία, κλπ σε πελάτη που δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σ’ αυτό το κράτος (κ-μ προορισμού). Ο πελάτης αυτός, δηλ. ο αγοραστής, μπορεί να είναι:

 • ιδιώτης (λιανική πώληση), ή
 • επιχείρηση/ επιτηδευματίας ο οποίος όμως δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, και επομένως δεν κοινοποιεί (δεν μπορεί να κοινοποιήσει) το ΑΦΜ του στον πωλητή (χονδρική πώληση).
 • Μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Αγρότες του ειδικού καθεστώτος, απαλλασσόμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). όταν εγγεγραμμένο πρόσωπο σε ένα κράτος – μέλος πωλεί και παραδίδει αγαθά σε πελάτη σε άλλο κράτος-μέλος, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος για ΦΠΑ και δεν είναι υπόχρεος να είναι εγγεγραμμένος για Φ.Π.Α., τότε πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση. Προϋπόθεση εφαρμογής του καθεστώτος των πωλήσεων από απόσταση που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών είναι η αποστολή των αγαθών να γίνεται με ευθύνη του πωλητή.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν πωλήσεις που πραγματοποιούνται με αποστολή των αγαθών και την ευθύνη της μεταφοράς την αναλαμβάνει ο πωλητής. Οι πωλήσεις γίνονται ταχυδρομικά, ή με άλλο τρόπο, κυρίως με βάση διανεμηθέντες τιμοκαταλόγους, ή τηλεφωνική παραγγελία από προμηθευτή που είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος – μέλος από τους αγοραστές και οι αγοραστές είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και δεν υποχρεούνται από άλλες διατάξεις να καταβάλλουν φόρο για τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις στο κράτος – μέλος άφιξης των αγαθών.

Η ανάγκη που επέβαλε τη θεσμοθέτηση του καθεστώτος αυτού είναι η αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Κοινότητας. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, τόπος φορολογίας αρχικά είναι ο τόπος όπου είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής, χωρίς να αποκλείεται και ο τόπος φορολογίας εκεί όπου είναι ο αγοραστής, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ο παραπάνω κανόνας ισχύει, όταν οι πραγματοποιούμενες ετήσιες πωλήσεις δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω. Όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων αυτών έχουμε εξαίρεση από τον κανόνα.

[Ως πωλήσεις από απόσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως ισχύει, θεωρούνται οι πωλήσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της EE, εφόσον:

1) η παράδοση γίνεται προς τους παρακάτω εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος:

 • υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. γιατρούς ή ενταγμένους στο καθεστώς των απαλλασσόμενων από ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων)
 • αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
 • μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα (π.χ. δήμος) και εφόσον οι παραπάνω δεν είναι γραμμένοι στο σύστημα VIES,
 • μη υποκείμενα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες),

2) δεν αφορά καινούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, αγαθά που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή αγαθά για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 45 (προκειμένου για μεταχειρισμένα ή για αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας) και 46 (πωλούνται μέσω δημοπρασίας),

3) οι εν λόγω πωλήσεις υπερβαίνουν στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή έχουν υπερβεί στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα 100.000 ή 35.000 ΕΥΡΩ ανάλογα με το κράτος μέλος προορισμού, ή προαιρετικά, ανεξάρτητα από τα όρια αυτά, η επιχείρηση θέλει οι παραπάνω πωλήσεις της να φορολογούνται στο άλλο κράτος μέλος. (Σημειώνεται ότι αν γίνονται πωλήσεις, θεωρούμενες κατά τα παραπάνω ως «από απόσταση», υποχρεωτικά ή προαιρετικά, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολών στο Μητρώο, καθώς και η λήψη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο κράτος μέλος αποστολής).

2.Υποχρεώσεις

Για τη διενέργεια πωλήσεων από απόσταση, οι επιχειρήσεις – επαγγελματίες που έχουν ΑΦΜ και εγκατάσταση στην Ελλάδα (κ-μ αποστολής), πρέπει να έχουν :

Α. Δηλώσει τη δραστηριότητα αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τους, με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Μ12, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα 2 .

Β. Υποβάλει αίτηση καταχώρησης και να έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σύμφωνα με την Απόφαση 1342/1997. Υπόδειγμα της Αίτησης παρατίθεται στο Παράρτημα 2]

1. Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ δήλωση μεταβολών – μετάταξης με την οποία δηλώνει, τα κράτη μέλη στα οποία είτε ήδη φορολογείται υποχρεωτικά (δηλ. τα κ-μ στα οποία ήδη έχει καταγραφεί και έχει ήδη αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου), είτε τα κράτη μέλη στα οποία επιθυμεί να φορολογείται προαιρετικά. (Προκειμένου για νέα επιχείρηση, το δικαίωμα επιλογής ασκείται με τη δήλωση έναρξης).

1Α. Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο καθεστώς, η δήλωση μεταβολών – μετάταξης υποβάλλεται εντός 10 ημερών, αφότου κατέστη υποχρεωτική η ένταξη αυτή και ισχύει και για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

1Β. Στην περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο καθεστώς, η δήλωση μεταβολών μετάταξης υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο και ισχύει υποχρεωτικά τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους. Εάν η δήλωση αυτή υποβληθεί, κατά τη διάρκεια: της διαχειριστικής περιόδου και μετά τη 10η ημέρα του πρώτου μήνα, ισχύει υποχρεωτικά για την τρέχουσα, και τις δύο επόμενες διαχειριστικές περιόδους.

2. Με την παραπάνω δήλωση ο υποκείμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία γνωστοποιεί, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους αριθμούς φορολογικού μητρώου με τους οποίους έχει καταγραφεί στα άλλα κράτη μέλη για την απόδοση του Φ. Π. Α. που οφείλεται, ή τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α των φορολογικών αντιπροσώπων που τυχόν έχει ορίσει, στα κράτη αυτά.

3. Για τη λήξη του καθεστώτος αυτού ο υποκείμενος οφείλει να υποβάλλει δήλωση μεταβολών – μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου εκείνης κατά την οποία δεν θα ισχύει το καθεστώς αυτό.

Σε περίπτωση που η δήλωση μεταβολών – μετάταξης δεν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω προθεσμία, ο υποκείμενος παραμένει στο καθεστώς αυτό και για την επόμενη διαχειριστική περίοδο, εκτός εάν χρεώνει φόρο στα τιμολόγια που εκδίδει για τις πράξεις αυτές, οπότε αυτομάτως θεωρείται ότι λήγει το παραπάνω καθεστώς προαιρετικής ένταξης.

Για κάθε πώληση από απόσταση πρέπει να εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται (Απόδειξη Λιανικής στην περίπτωση λιανικής πώλησης – Τιμολόγιο στην περίπτωση χονδρικής πώλησης). Το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί, ανάλογα με τον τόπο φορολογίας του αγαθού, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος όταν η πώληση είναι λιανική. Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αποστέλλεται με το εμπόρευμα στον πελάτη του άλλου κράτους μέλους της EE (κ-μ προορισμού).

Για την αποστολή του εμπορεύματος από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έως την μεταφορική εταιρεία, τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαιτούμενο κατά περίπτωση φορολογικό στοιχείο (π.χ. Δελτίο Αποστολής).

3. Συντελεστές ΦΠΑ και προκαθορισμένα όρια ετήσιων πωλήσεων λιανικής για κάθε κ-μ της EE πέρα από τα οποία απαιτείται η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (ΑΦΜ) του συγκεκριμένου κ-μ

Επισημαίνεται ότι εάν οι ετήσιες πωλήσεις λιανικής (πωλήσεις λιανικής εντός μιας ίδιας διαχειριστικής περιόδου) του Έλληνα επιχειρηματία υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο που έχει προκαθοριστεί από το κ-μ προορισμού, τότε ο Έλληνας επιχειρηματίας – πωλητής έχει την υποχρέωση να εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα και να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ του κ-μ προορισμού. Ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστό αρχείο αναφορικά με την αξία των πωλήσεων σε κάθε κ-μ και να εξασφαλίσει ότι θα εγγραφεί έγκαιρα όταν υπερβεί το όριο που έχει προκαθοριστεί από το κάθε συγκεκριμένο κ-μ. Συνήθως θα πρέπει να έχει φροντίσει να εγγραφεί 1 μήνα πριν την πραγματοποίηση πώλησης μετά την υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου.

Το κάθε κ-μ της EE μπορεί να επιλέγει ένα από τα προκαθορισμένα όρια, (συνήθως είτε 100.000 ευρώ, είτε 35.000 ευρώ). Τα όρια αυτά παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1. Είναι ευθύνη του έλληνα επιχειρηματία – πωλητή να γνωρίζει ποιο είναι το κ-μ προορισμού που αποστέλλονται τα αγαθά και ποιο είναι το ισχύον όριο σ’ αυτό το κ-μ προορισμού.

Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει υποχρέωση να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κ-μ προορισμού για πωλήσεις εξ’ αποστάσεως, ο συντελεστής ΦΠΑ με βάση τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή πώλησης, είναι αυτός που ισχύει στον τόπο προορισμού -στο άλλο κράτος μέλος της EE και όχι αυτός που ισχύει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, για ένα προϊόν το οποίο στην Ελλάδα εμπίπτει στην κατηγορία ΦΠΑ 23%, εάν πωλείται στο Λουξεμβούργο, η τελική του τιμή θα διαμορφωθεί με βάση τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο Λουξεμβούργο, δηλ. 15%. Ομοίως, για πωλήσεις στην Αγγλία ο συντελεστής αυτός είναι 20%. Σημειώνεται τέλος, ότι ο επιχειρηματίας στο κ-μ αποστολής (ο Έλληνας επιχειρηματίας) μπορεί να επιλέγει να χρησιμοποιεί το συντελεστή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο κ-μ προορισμού, ακόμη και στην περίπτωση που οι ετήσιες πωλήσεις του δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο του κ-μ προορισμού, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα έχει εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα και θα έχει αποκτήσει ΑΦΜ του κ- μ προορισμού. Στον Πίνακα του παραρτήματος 1 αναγράφονται οι αντίστοιχοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε κάθε κ-μ της EE.

4. Απόδοση ΦΠΑ

Η ευθύνη ορθής απόδοσης του ΦΠΑ σε κάθε κ-μ για τις πωλήσεις από απόσταση είναι ευθύνη του επιχειρηματία – πωλητή, δηλ. του επιχειρηματία στο κ-μ αποστολής (εν προκειμένω του Έλληνα επιχειρηματία).

Οι πράξεις των πωλήσεων από απόσταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. του πωλητή τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει στο κ-μ φορολόγησής τους. Συνεπώς στην περίπτωση που Έλληνας πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση σε άλλο κ-μ (πχ Γαλλία) και δεν έχει υπερβεί το οριζόμενο από αυτό το κ-μ όριο πωλήσεων από απόσταση ούτε έχει επιλέξει να λάβει Α.Φ.Μ. για το σκοπό αυτό, τότε:

α. στο στοιχείο πώλησης που θα εκδώσει θα επιβάλλει Φ.Π.Α. με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα.

β. θα συμπεριλάβει τις πράξεις αυτές στις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλει (περιοδικές και εκκαθαριστικές) και

γ. θα καταβάλλει το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη δήλωση Φ.Π.Α..

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος επιλέξει την φορολόγησή του σε άλλο κ-μ, οφείλει να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την οποία να γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή. Η επιλογή του ισχύει υποχρεωτικά για 2 τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, εντός των οποίων δεν μπορεί να ανακληθεί. Εάν η δήλωση υποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου και μετά την 10η ημέρα του πρώτου μήνα, ισχύει για την περίοδο αυτή και για τις δύο επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Η δήλωση αυτή ισχύει και πέραν της διετίας, εφόσον μετά την πάροδο της διετίας δεν ανακληθεί, η δε ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Ο έλληνας επιχειρηματίας – πωλητής, για τις ετήσιες πωλήσεις του σε συγκεκριμένο κ-μ προορισμού, που δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο (πχ των 35.000 ή 100.000 ευρώ κατά περίπτωση), δηλώνει τις πράξεις αυτές στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση στους κωδικούς που δηλώνονται οι παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η απόδοση επομένως του ΦΠΑ στην περίπτωση αυτή γίνεται όπως και για τις λοιπές συναλλαγές εντός της Ελλάδας, με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ αφού ο τόπος φορολογίας του επιχειρηματία είναι η Ελλάδα.

Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου ο Έλληνας επιτηδευματίας – πωλητής έχει υποχρέωση να εγγραφεί στα φορολογικά μητρώα, να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κ-μ προορισμού και να υποβάλλει περιοδική δήλωση καταβάλλοντος το φόρο που οφείλεται για τις πωλήσεις αυτές, στο κ-μ αυτό. Για τις πράξεις αυτές δεν υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας και οι πράξεις αυτές δηλώνονται στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ως πωλήσεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας.

Β. Πωλήσεις αγαθών σε τρίτες χώρες (εκτός κ-μ της EE )

1. Γενικά

Οι πωλήσεις προς ιδιώτες ή επιτηδευματίες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (εκτός EE), δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, (παρ. 1, άρθρ. 24, του Κώδικα ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της EE, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή.

Για κάθε πώληση πρέπει να εκδίδεται το απαιτούμενο φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο, στοιχείο λιανικής, κλπ), χωρίς ΦΠΑ και στο φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να αναγράφεται η παραπομπή στη σχετική εθνική ή κοινοτική διάταξη απαλλαγής, πχ «Απαλλαγή ΦΠΑ βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει». Επίσης το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται πρέπει να παραδίδεται/αποστέλλεται μαζί με το εμπόρευμα στον πελάτη του άλλου κράτους (εκτός Ε.Ε.).

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της απαλλαγής ΦΠΑ απαιτείται να έχει υποβληθεί Διασάφηση εξαγωγής. Η υποβολή κανονικής τελωνειακής Διασάφησης εξαγωγής είναι υποχρεωτική για όλες τις αποστολές που γίνονται από μεταφορικές / ταχυμεταφορικές εταιρείες (υπόδειγμα του ΕΔΕ παρατίθεται στο Παράρτημα 2). Η υποβολή κανονικής τελωνειακής διασάφησης από τον Απρίλιο του 2012 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ICISNet).

Οι εμπορευματικές αποστολές μέχρι 1.000 ευρώ (στατιστικό όριο που ισχύει στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες κ-μ της Ε.Ε.) υπόκεινται σε συμπλήρωση και υποβολή απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ή «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ», ΕΔΕ = Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο ή απλούστερα Διασάφηση), και οι αποστολές άνω των 1.000 ευρώ σε κανονική τελωνειακή διασάφηση (ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ή «ΕΔΕ ΕΞΑΓ»), Ανεξάρτητα από την αξία της αποστολής, στις περιπτώσεις περιορισμών ή απαγορεύσεων και προηγούμενου ανασταλτικού καθεστώτος, απαιτείται υποβολή κανονικής τελωνειακής διασάφησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» και το «ΕΔΕ ΕΞΑΓ» είναι το ίδιο έντυπο αλλά στην περίπτωση του «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» απαιτείται η συμπλήρωση λιγότερων πληροφοριών (λιγότερων πεδίων). Ειδικά δε, το «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά μόνο σε έντυπη μορφή.

2. Αποστολή – Εξαγωγή μέσω ΕΛΤΑ και εταιρειών ταχυμεταφορών

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις αποστολής δεμάτων μέσω ΕΛ.ΤΑ., δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με τη συμπλήρωση – υποβολή του ειδικού εντύπου – πολυπτύχου CP72 (Κ.Α.Υ. 25.90.18.0089) των ΕΛ.ΤΑ. Το έντυπο αυτό αποτελεί πρότυπο τελωνειακής δήλωσης της Παγκόσμιας Ένωσης Ταχυδρομείων, η 4η σελίδα του οποίου αποτελεί Τελωνειακή Διασάφηση – Customs Declaration CN 23 (υπόδειγμα του εντύπου CN 23 των ΕΛ.ΤΑ. παρατίθεται στο Παράρτημα 1), το οποίο συμπληρώνεται από τους αποστολείς είτε σε εμπορικές είτε σε μη εμπορικές αποστολές σύμφωνα με το ταχυδρομικό δίκαιο και προς διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων στην Τρίτη χώρα.

Το έντυπο αυτό δεν επέχει θέση τελωνειακής διασάφησης στη χώρας μας και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τελωνειακό παραστατικό απαλλαγής του ΦΠΑ εξαγωγής (ΠΟΛ.1262/2.8.1993). Αποδεκτά τελωνειακά παραστατικά εξαγωγής είναι μόνο το ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ και το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Η χρήση των τελωνειακών δηλώσεων CN 22/ CN 23 επιτρέπεται μόνο από τον ΦΠΚΥ (ΦΠΚΥ = φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας) στο πλαίσιο της διεθνούς διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων (άρθρα 237-238 Καν. 2454/93, ν. 3738/2009).

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α’) : “Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2007 (Α’ 63). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.”. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 ίδιου του νόμου (4053/2012), η εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ, παραμένει ΦΠΚΥ για την Ελλάδα μέχρι το 2028.

Επισημαίνεται ότι η CN 23 δεν γίνεται αποδεκτή ως τελωνειακή διασάφηση για τις αποστολές εμπορικού χαρακτήρα (είτε Β2Β είτε B2C). Η CN23 συμπληρώνεται από τους αποστολείς είτε σε εμπορικές είτε σε μη εμπορικές αποστολές σύμφωνα με το ταχυδρομικό δίκαιο και προς διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων στην τρίτη χώρα (χώρα προορισμού της αποστολής).

3. Επιστροφή ΦΠΑ

Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί τη μεταφορά του για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο (κατά περίπτωση), επιστρέφεται από το Δημόσιο.

Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις γίνεται με διαδικασίες που βασίζονται στις διατάξεις του ν.2859/2000 (κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,καθώς και στις ΠΟΛ.1090/2.4.2012, ΠΟΛ.1067/3.4.2013 και ΠΟΛ.1082/18.4.2013.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2.4.2012 και ΠΟΛ.1067/3.4.2013 ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 • Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής.
 • Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται αυστηρά κατά προτεραιότητα με κριτήριο το χρόνο υποβολής της αίτησης επιστροφής.
 • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), μέχρι τη 15′ ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής, πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, σχετικά με τη συμμόρφωση των υποκείμενων στο φόρο και τη συμφωνία των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικό αρχείο με αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν διενέργειας προσωρινού ελέγχου.
 • Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:
  • Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή για όσες αιτήσεις επιστροφής δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και στη συνέχεια ενημερώνουν τη ΓΓΠΣ, απολογιστικά.
  • Να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο για τις αιτήσεις επιστροφής που απαιτείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω προσωρινό έλεγχο κριθεί απαραίτητο, διενεργείται τακτικός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, εκτός από την περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αφορά φορολογική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.Το σχετικό ΑΦΕΚ εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων (προσωρινού ή τακτικού).
  • Οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν στη Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε μέσω της ΓΓΠΣ κατάλογο των περιπτώσεων για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος με αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Ανάλογη με τα ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις επιστροφής που εκκρεμούν ή που θα υποβληθούν μέχρι την της ανωτέρω διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, από τους δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, επιλέγεται δείγμα, για τη διενέργεια ελέγχου.