preloader

Ξεκίνα την επιχείρηση σου

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις.

Στην Ελλάδα ο νόμος προβλέπει μια ποικιλία νομικών μορφών για την ίδρυση επιχειρήσεων. Παράλληλα εκτός από την ίδρυση ελληνικής εταιρείας, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να ιδρύσουν και να εκμεταλλευτούν μια επιχείρηση στην Ελλάδα ιδρύοντας ελληνικό υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας. Οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα με χρήση «γραφείου» / «εταιρείας» (Ν.89 όπως αναθεωρήθηκε από τον νόμο 3427/2005), του οποίου το μοναδικό πεδίο δραστηριότητας είναι η παροχή ορισμένων υπηρεσιών στα κεντρικά τους γραφεία ή σε οποιαδήποτε άλλη θυγατρική εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα  μπορούν να λειτουργούν ως ελέθευροι επαγγελματίες ή μέσω ατομικών επιχειρήσεων.

Μια επιχείρηση με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (υποκατάστημα, εργοτάξιο , αποθήκες κλπ) θεωρείται συνήθως ελληνική οντότητα παρά το γεγονός ότι όλα τα μέλη της μπορεί να είναι αλλοδαπά.

Για φόρους που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διαβάστε το σχετικό ενημερωμένο άρθρο εδώ.

ΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Ανώνυμη εταιρεία είναι μια νομική οντότητα στην οποία η ευθύνη ενός μετόχου περιορίζεται στο ποσό που συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο. Αυτή η οντότητα είναι ισοδύναμη με τη γαλλική "Société Anonyme" ή τη γερμανική "AG" και έχει την υψηλότερη θέση στην Ελλάδα. Ελάχιστο Κεφάλαιο: 25.000 euros

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)
Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι παρόμοια με το Γαλλικό Sarl ή το Γερμανικό GmbH. Μία  ΕΠΕ μοιάζει με ΑΕ στο ότι θεωρείται ως νομικό πρόσωπο χωριστό από τους συνεργάτες του και έχει περιορισμένη ευθύνη. Σε μία ΕΠΕ απαιτείται η πλειοψηφία τόσο του αριθμού των εταίρων όσο και του κεφαλαίου για να παρθούν αποφάσεις.Ελάχιστο Κεφάλαιο : 1 ευρώ

Υποκατάστημα αλλοδαπής
Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας μπορεί να συσταθεί στην Ελλάδα μέσω εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το υποκατάστημα φορολογείται όπως κάθε άλλο νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα με την διαφορά ότι δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων, συνεπώς τα κέρδη μετά φόρων μπορούν να μεταφέρονται στην αλλοδαπή «μητρική» εταιρεία. Δεν υφίσταται ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση.

Ομμόρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.)
Η ομόρρυθμη εταιρείας χαρακτηρίζεται από μία γενική εταιρική σχέση στην οποία όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρικής σχέσης χωρίς περιορισμό ευθύνης. Δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση.

Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε)
Η ετερόρρυθμη  εταιρεία είναι πό κάθε άποψη, γενική εταιρική σχέση, όπου τουλάχιστον ένας συνεργάτης πρέπει να έχει απεριόριστη ευθύνη ενώ οι υπόλοιποι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Εάν ένας συνεργάτης περιορισμένης ευθύνης ασχολείται με τη διαχείριση της εταιρικής σχέσης, χάνει το καθεστώς περιορισμένης ευθύνης του. Δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση.

Ιδιώτικη Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
Η ΙΚΕ ευθύνεται αποκλειστικά για τα εταιρικά της χρέη, ενώ η ευθύνη των εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι τρίτων περιορίζεται στα ποσά που αναφέρονται ειδικότερα στο Καταστατικό της. Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση της.

Κοινοπραξία (JV)
Ο όρος κοινοπραξία (JV) χρησιμοποιείται στην εμπορική πρακτική για να υποδείξει τη συνεργασία ατόμων ή νομικών προσώπων με σκοπό την επιδίωξη και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Μια κοινοπραξία (JV) δεν αναγνωρίζεται από το νόμο ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Εάν η (JV) πραγματοποιεί εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τις προσωπικές εταιρίες .

Γραφείο (βάσει του Ν.89 όπως αναθεωρήθηκε με το Ν. 3427/2005)
Οι ξένες οντότητες μπορούν να ιδρύσουν γραφείο ή εταιρεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3427/2005, με μοναδικό σκοπό την παροχή συμβουλών στα κεντρικά τους γραφεία ή στις θυγατρικές τους αλλοδαπών (εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα) υπηρεσίες, κεντρική λογιστική υποστήριξη, ποιοτικός έλεγχος παραγωγής, διαδικασίες και υπηρεσίες, υπηρεσίες σχεδιασμού έργων, υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ και υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Το προσωπικό των οντοτήτων του Νόμου 89 πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τα ετήσια λειτουργικά έξοδα της εταιρείας πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 100.000 ευρώ, για να καλυφθούν μέσω εμβασμάτων.

Γραφεία / Υποκαταστήματα ξένων ναυτιλιακών οντοτήτων
Οι ξένες ναυτιλιακές οντότητες μπορούν να ιδρύσουν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 για δραστηριότητες που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαχείριση, λειτουργία, μεσιτεία, ναύλωση, μέση προσαρμογή και ασφάλιση μη επιβατηγών πλοίων (ελληνικά ή ξένα ) άνω των 500 εγγεγραμμένων τόνων που ασχολούνται με τη διεθνή κυκλοφορία και την εκπροσώπηση ξένων πλοιοκτητών ή άλλων ξένων ναυτιλιακών οντοτήτων που έχουν αντικείμενα παρόμοια με τις παραπάνω δραστηριότητες. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του γραφείου / υποκαταστήματος πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 50.000 USD για να καλυφθούν μέσω εμβασμάτων. Τραπεζική εγγύηση τουλάχιστον 5.000 ευρώ θα κατατεθεί ως εγγύηση για τη συμμόρφωση του γραφείου / υποκαταστήματος με τις παραπάνω διατάξεις.

Μοναδικοί έμποροι / ανεξάρτητοι επαγγελματίες
Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να έχουν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως ατομικές επιχειρήσεις  ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι πλήρως υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους.